Verkiezingsprogramma Graafse VVD

Aanpakken, dat gaan we doen! In de Bestuursperiode 2018-2022: 1. Stimuleren werkgelegenheid, focus op Graafse bevolking. Overbodige of niet werkende regelgeving verwijderen. Bouwvergunningen binnen 10 weken verstrekken zo niet dan automatisch vergunning. 2. Aanpakken leefomgeving Verstrekken van een laagrentende lening aan particulieren bij het verwijderen van asbest. 3. Fysiek en duurzaam veilig Grave. Cameratoezicht in het centrum en de kerkdorpen+ toegangswegen van de gemeente Grave 4. Duurzaamheid centraal stellen Bevorderen zonnepanelen, gebruikmaken van de stuw voor elektriciteitsvoorziening, energie neutraal bouwen. 5. Bundelen alle toeristische initiatieven. 6. Historisch Grave Regionaal en landelijk promoten 7. Stimuleren participerende samenleving Belonen van ideeën en initiatieven. 8. Financieel verantwoord! Alleen lastenverhoging als dat gepaard gaat met een verhoging van het voorzieningenniveau voor de inwoners. Voor wat hoort wat!

© Campagneteam Graafse VVD


GRAAFSE VVD, DE LOKALE LIBERALE PARTIJ.


De Graafse VVD is een lokale liberale partij, die in een veelzijdige en

dynamische samenleving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid,

verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor alle

mensen. Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ontplooien. Wij willen

er zijn voor ieder die iets van zijn of haar leven wil maken. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Als mensen een steuntje nodig hebben, kunnen ze op de Graafse VVD rekenen.


Alle mensen behoren gelijke mogelijkheden tot ontplooiing te krijgen. Wij staan voor recht op onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase. Onderwijs dient gericht te zijn op ontplooiing van de persoonlijkheid en ontwikkeling. Wij staan voor een gezonde markteconomie waar we oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Dat betekent iedereen die daar geestelijk en lichamelijk toe in staat is werkt, zowel om zichzelf te ontplooien als om te voorzien in het levensonderhoud.


Maar bovenal staan we voor uw lokale woon- en leefomgeving. Prettig wonen en vertoeven met een goed en betaalbaar voorzieningenniveau en het gevoel van een sociaal- en fysieke veilige omgeving, kortom een gemeente om trots op te kunnen zijn.


VEILIGHEID.


1. Voor de Graafse VVD staat het sociale- en fysieke veiligheidsgevoel

voor de Graafse inwoner centraal. Het is één van de belangrijkste

kerntaken van de gemeente.

2. Veiligheidsplannen maken is één, uitvoeren is twee. Wij willen dat strak wordt gestuurd op resultaten. Er dient door het gemeentebestuur duidelijk te worden gerapporteerd aan de inwoners en de gemeenteraad.

3. De VVD wil overlast gevende jongeren en hun ouders aanspreken op

hun gedrag. Jongerenwerkers, politie en BOA’s dienen hierbij een

belangrijke rol te spelen door een ‘zichtbare’ samenwerking.


4. Op de politie mag in geen geval worden bezuinigd. De politie moet

meer zichtbaar op straat aanwezig zijn in combinatie met de BOA’s. Gericht beleid op geluids-, drank- en drugsoverlast en overtreders strenger aanpakken.

5. Lokale brandweer, politie en ambulances moet de wettelijke

aanrijtijden halen. Operationele grenzen zijn daarbij belangrijker dan gemeentegrenzen. Het gemeentebestuur houden we verantwoordelijk voor het nakomen en verbeteren van de afspraken.

6. Verkeersonveilige situaties moeten sneller worden opgelost. Blijvende

aandacht voor de verkeersveiligheid en 30/60 km zones.


7. Het uitvoeren van een degelijk VERLICHTINGSPLAN is noodzakelijk. Goede verlichting is een vereiste voor een veilig gevoel van de burgers en voor betere verkeersveiligheid.


8. Door de regionalisering van de brandweer is de aansturing van de

brandweerkorpsen op afstand van de gemeenten gekomen. De gemeente ziet toe op de veiligheid van de inwoners, beperkende maatregelen zoals het beperken van voertuigen en bezuinigingen op het brandweerkorps  kan wat ons niet ten koste gaan van de veiligheid van de Graafse inwoners. Hieraan dient prioriteit aan gegeven te worden. De motivatie van lokale vrijwilligers moeten we blijvend stimuleren, vrijwilligers zijn ook onmisbaar voor de brandweer. De gemeente moet een actief vrijwilligersbeleid voeren.


9. De burgemeester moet vaker instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door gebiedsontzegging. Hierbij vooral ook veel aandacht voor kleine criminaliteit.


WOON- EN LEEFOMGEVING.


1. De Graafse VVD wil dat Grave een opgeruimde stad is. Een effectief groenbeleid, fraaie openbare ruimte en goede parkeeroplossingen in alle kernen!


2. Wij zijn voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de woon- en leefomgeving. Consument gericht bouwen met participatiemogelijkheden in het ontwerpproces moet worden gestimuleerd. Energie-neutrale en innovatieve duurzame oplossingen die het wonen op termijn goedkoper maken voor onze inwoners en bijdraagt aan het energieneutraal maken van onze gemeente vormen de basis bij nieuwe projecten.


3. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit (sociale) huurwoningen. Wij willen ook meer aandacht voor starterswoningen in de koopsector.


4. Wij willen in samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars zoeken naar nieuwe woonvormen voor ouderen en naar oplossingen voor toekomstbestendig bouwen en wonen.


5. Wij willen een beperkte welstandscommissie die zich richt op beeld en kwaliteit, maar meer ruimte laat voor nieuwe ideeën en trends. Alleen voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten moet een schoonheidscommissie bestaan, zodat het cultureel erfgoed van Grave beschermd blijft.


6. Woonplannen mogen niet statisch zijn. Als bepaalde woningbouw-plannen niet meer uitvoerbaar zijn, kiezen wij voor het wijzigen van bestaande plannen.


7. Wij willen realistische bouwplannen, afgestemd op de actuele vraag en wensen van de Graafse inwoners en gebaseerd op realistische bevolkingsaannames en economische bedrijvigheid.


8. Duurzaamheidsinitiatieven voor alle segmenten in de samenleving

moeten ondersteund en gestimuleerd worden. Communicatie van de

gemeente naar en met de inwoners is daarbij van groot belang.


DUURZAAMHEID.


1. De Graafse VVD wilt de collectiviteit van aanpak asbestsanering stimuleren. Wijken, buurten particulieren die hiermee te kampen hebben, moeten (financieel) ondersteund worden en begeleid worden in het proces van uitvoering.


2. Milieu en omgeving staan centraal in Grave.


3. Energieneutraal en (streven naar) gasloos wonen bij nieuwe woningprojecten als basisvoorwaarde opnemen bij verkoop

gemeentelijke bouwgronden. Innovatieve aanvullende oplossingen en ideeën van partijen mogen beloond worden.

4. Wij vinden de communicatie naar inwoners voor wat betreft de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van

duurzame oplossingen nog te beperkt zijn. De gemeente moet een actief beleid voeren om inwoners en ondernemers te informeren over (energie- en kostenbesparende) mogelijkheden. Initiatieven als energiecafe’s en vergelijkbare verbindende bijeenkomsten vormen een mooi vertrekpunt hiervoor, het aanstellen van een ‘aanjager’ hiervoor, die naast het stimuleren zorgt voor het blijvend op de agenda zetten van het duurzaamheidsthema in Grave, is een streven van de Graafse VVD.

5. Wij willen de komende jaren wind-, water- en aardenergieprojecten

stimuleren en ondersteunen (bijv. de stuw van Grave).


ECONOMIE.


1. Werkgelegenheidsgroei komt vooral van het midden- en kleinbedrijf en het bestaande bedrijfsleven. De gemeente moet een goede relatie met deze sector onderhouden in Grave en in het Land van Cuijk.


2. Goede voorzieningen (glasvezel) en goede bereikbaarheid binnen de gemeente zijn cruciaal voor een moderne bedrijfsvoering. Hierop dient de focus gelegd te worden.


3. Eén gemeentelijk loket voor ondernemers is noodzakelijk. De relatie

met het bedrijfsleven is gebaseerd op vertrouwen. Een bedrijfscontactfunctionaris dient daarbij de stimulator te zijn.

4. De Graafse VVD vindt dat winkeliers zelf kunnen beslissen over hun openingstijden. Helderheid over uniforme openings- en sluitingstijden is voor onze burgers nadrukkelijk gewenst.


5. Wij willen dat gemeente en ondernemers in de detailhandel en horeca de promotie en marketing van Grave beter bundelen en de beschikbare middelen efficiënt inzetten voor behouden uitbreiding van evenementen en activiteiten die zorgen voor meer bezoekers.


6. Wij willen optimalisatie van het parkeer- en circulatiebeleid van de binnenstad. Buiten de winkelopeningen, kunnen autoluwe gebieden in het centrum overwogen worden.


7. Structurele verbetering winkelbestand Grave.


8. Minder regels. Wij willen vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Dus bijvoorbeeld geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning meer. De geldigheidsduur van vergunningen wordt verlengd.


9. Er moet een gemeente-brede opschoning van gemeentelijke regels komen om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen.


RECREATIE EN TOERISME.


1. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. De Graafse VVD wil deze sector blijvend stimuleren en de gemeente moet hierin (ook in regionaal verband) een aanjaagfunctie vervullen.


2. Wij zijn voorstander van medegebruik en toegankelijkheid van natuurgebieden.


3. Wij willen een fietsvoetveer naar het kroonwerk Coehoorn aan de Heumense kant van de Maas Het vastleggen van fietsroutes in het landelijk netwerk toeristische routes. Ook een uitbreiding van de camperplaatsen in de gemeente op markante plaatsen bevordert het toerisme.


5. Aandacht voor cultuurhistorie. Dat maakt je trots bent op je buurt, dorp of stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht.


6. Blijvend ondersteunen activiteiten zoals Smartlappenfestival, Waterfestival, Pinksterfeesten, Historisch Spektakel Grave, Ballonnenfestival, Carnaval, etc. Het behoud en vieren hiervan draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel.


7. We willen ook fiets-, wandel- en vaarroutes verder laten ontwikkelen, uitbouwen en bekendmaken.


8. De Graafse VVD wil kansrijke projecten financieel ondersteunen. Op deze manier bevorderen we de ondernemende creativiteit en zorgen we voor vernieuwing.


9. We vinden dat (agrarische) ondernemers hun activiteiten in het buitengebied moeten kunnen combineren met nevenactiviteiten.


10. Een aantrekkelijk winkelcentrum dat toeristen aantrekt en van toegevoegde waarde is voor de eigen inwoners. De gemeente faciliteert en stelt geen beperkingen aan openings- en sluitingstijden voor winkels.


11. Recreatie in de natuur moet mogen en recreatieve ondernemers moeten daar onder voorwaarden in kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht.


SOLIDE EN EERLIJK BESTUUR.


1. Onze gemeente Grave moet snel en doelmatig werken, afspraken nakomen en legt open verantwoording af.


2. Het is vanzelfsprekend dat raads- en commissievergaderingen in de

huiskamer (in beeld en geluid) zijn te ontvangen via internet. Alle openbare gemeentelijke stukken zijn niet alleen op het gemeentehuis in te zien, maar staan ook makkelijk vindbaar op internet.

3. Zowel Raad als College zitten niet alleen in stadhuis of gemeentehuis. Ze leggen periodieke wijkbezoeken af en gaan regelmatig naar bedrijven en maatschappelijke instellingen.


4. De Graafse VVD is voor krachtige gemeenten. Herindeling is geen

besmet woord, maar ook geen doel op zichzelf. Het kan een middel zijn om een sterke gemeente te krijgen. Bij herindeling gaat het om maatwerk, waarbij gewoon zakelijke afwegingen in het belang van doelmatigheid voor de inwoners moeten worden gemaakt. Bij de verkiezingen worden de inwoners naar hun mening gevraagd hierover.

5. Sterke gemeenten, verminderen de bestuurlijke drukte en voorkomen dat Rijk en Provincies de gemeenten te dicht op de lip zitten. Sterke en grotere gemeenten zijn geen bedreiging maar juist een kans voor goed functionerende steden en dorpen.


6. De Graafse VVD neemt bestuursverantwoordelijkheid. Wij staan voor een concreet bestuursprogramma met afrekenbare doelstellingen. We stellen een contract op tussen inwoner en bestuur.


7. Graafse VVD-wethouders en -raadsleden zijn herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar. We werken in openbaarheid, zodat is te volgen wat wij doen. VVD-bestuurders zijn eerlijke bestuurders!


8. Wij kiezen voor een blijvende intensieve samenwerking met andere gemeenten in de directe omgeving.


DIENSTVERLENING VOOR DE INWONERS.


1. De gemeente Grave is dienstbaar. De gemeente is een service-organisatie voor rijbewijzen, voor paspoorten, voor vergunningen. We maken voor jou zoveel mogelijk één loket. Een digitaal loket dat 24 uur open is, is voor de Graafse VVD vanzelfsprekend. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/ kwaliteitverhouding.


2. De gemeente Grave werkt met een goede prijs-kwaliteitsverhouding en met openingstijden die passen. De gemeente biedt je de mogelijkheid om (online) persoonlijke afspraken te maken.


3. Ambtenaren zijn dienstverleners, en zijn dus ‘gewoon’ aardig voor en meedenkend met jou. Ze bellen je terug en zorgen dat jouw brieven en e-mail op tijd, juist en begrijpelijk worden beantwoord.


4. Wij willen dat er één collegelid verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk. Alle portefeuillehouders nemen verantwoordelijkheid om de regeldruk in hun portefeuille te verminderen.


5. Regels zijn regels en moeten worden gehandhaafd. Regels die niet te handhaven zijn, moeten worden afgeschaft. Handhaving vindt integraal plaats. Eén controle zo mogelijk gezamenlijk met andere bestuurslagen.


6. De Graafse VVD wil het ‘Meldpunt knelpunt’ in het leven roepen. Een online of mobiel loket, waar (acute) misstanden in de gemeente gemeld kunnen worden en waar snel opvolging aan gegeven kan worden.


DEGELIJK EN SOLIDE FINANCIEEL BELEID.


1. De Graafse VVD is de waakhond voor lage lokale lasten! De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met de haar toevertrouwde middelen. “Eerst verdienen en dan uitgeven” is het motto!


2. De gemeentelijke financiën zijn op orde. Onder leiding van onze VVD-wethouder, heeft het gemeentebestuur er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er degelijk en solide financieel beleid is gevoerd. Om het verzorgingsniveau op pijl te houden en uit te breiden dient er zorgvuldig en weloverwogen geïnvesteerd te worden.


3. Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken is voor ons vanzelfsprekend wanneer daarmee voordeel voor de burger kan worden behaald.


4. Wij staan ten principale kritisch tegenover de OZB. De VVD wil de OZB- heffing voor bedrijfsgebouwen en burgers niet als melkkoe gebruiken, maar waar nodig inzetten om het voorzieningenniveau ten behoeve van de Graafse inwoners en ondernemers te verbeteren.


5. Ieder Raads- en Collegeprogramma bevat een financiële paragraaf.


ZORG, ONDERWIJS EN WELZIJN: GEEN


BETUTTELING MAAR BETROKKENHEID.


1. Voor de Graafse VVD is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij gaan daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op” maar “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”.


2. Wij vinden inbreng vanuit de lokale WMO-raad belangrijk om het beleid en de voorzieningen nog beter op jouw wensen af te stemmen. Deze raad is breed samengesteld.


3. De Gemeente Grave moet samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven meer stimuleren. Bijvoorbeeld door praktijklessen bij bedrijven te verzorgen.


4. Wij willen dat aantal en type stageplaatsen zijn afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen (VMBO/ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Daarnaast willen wij ook de koppeling tussen voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.


5. Bevordering van de sociale samenhang, ook in de kerkdorpen en de betrokkenheid realiseren door vrijwilligerswerk verder te stimuleren.


CULTUUR.


1. De VVD vindt historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang en is mede daarom voorstander van het behoud van cultureel erfgoed. De Graafse VVD wil dat er aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op je buurt, dorp of stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht.


2. Wij zetten ons plaatselijk actief in voor eigen (cultuur-) historische evenementen, zoals Smartlappenfestival, Historisch Spektakel Grave, Open Monumentendag, Zuiderwaterlinie, 3-eenheid in Velp, Raamvallei, Carnaval, etc. Het behoud en vieren dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel.


3. Wij dragen nadrukkelijk bij aan het stimuleren van de plannen rondom de ‘drie-eenheid’ in Velp. Een uniek stukje cultureel erfgoed wat voor Grave, met name het kerkdorp Velp nog lang gekoesterd kan en moet worden. De ontwikkeling zal daarnaast een toeristische aantrekkingskracht vormen naar de regio en daarbuiten.


4. Vanuit onze visie op brede talentontwikkeling willen we dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek- of cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen besluiten of zij muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen.


5. Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in de samenleving. Wij ondersteunen dit dan ook actief.


6. Harmonieën, fanfares, koren en toneel zijn laagdrempelige mogelijkheden om zelf aan cultuur te doen. Dit kan bevordert worden door in de gemeentelijke subsidievoorwaarden de eis te stellen dat jaarlijks minimaal één openbaar optreden moet plaatsvinden.


7. De Graafse VVD vindt dat musea vrij toegankelijk moeten zijn voor jeugd tot 18 jaar.


SPORT.


1. Sporten is leuk en gezond. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, en het activeert je. Door te sporten leer je normen en waarden, incasseren, doorzetten en samenwerken.


2. Voor jongeren is sport extra belangrijk. Sporten houdt hangjongeren van de straat. De Graafse VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Daarbij moet de jeugdsubsidie gehandhaafd blijven.


3. Sportverenigingen worden in staat gesteld optimaal in te spelen op de veranderende vraag en werken daarbij actief samen met partners in de gemeente zoals onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang en overige.


4. Wij ondersteunen het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.


5. Sport en sportverenigingen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In het nieuwe subsidiebeleid dient daarmee rekening te worden gehouden.


6. Een fusie tussen de voetbalclubs van Escharen, Grave en Velp (en wellicht Gassel), kan bijdragen aan de continuïteit van de clubs en daarmee het kunnen aanbieden van een belangrijke sportactiviteit aan onze (jeugdige) inwoners. De Graafse VVD zal een initiatief hiervoor toejuichen en waar mogelijk ondersteunen.


PERSONEEL EN ORGANISATIE.


De gemeente staat voor een krachtig en goed bestuur. Als eerste overheid heeft de gemeente te maken met veranderende en steeds complexer wordende taken. Om deze ambities waar te maken vindt de Graafse VVD het vanzelfsprekend dat de gemeente beschikt over een gemotiveerd, deskundig en flexibel ambtelijk apparaat, dat zich aanpast aan de veranderende eisen die burgers en samenleving stellen.


De gemeente profileert zich als een aantrekkelijke werkgever door middel van een goed personeelsbeleid met een actief scholingsbeleid, een leeftijds- bewust personeelsbeleid, flexibele werktijden en loopbaanbeleid.

De gemeente als goede werkgever verwacht van de ambtenaren dat zij zich ontwikkelen en met de tijd meegaan. Regelmatige beoordeling op prestaties en het daaraan verbinden van positieve en negatieve consequenties is voor ons vanzelfsprekend. Wij willen dat het personeel bij de gemeente alleen periodieken toegekend krijgt bij langdurig goed functioneren.


De Graafse VVD wil een effectieve ambtelijke organisatie die kwaliteit levert. Voor ons zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie: ondernemend, vraaggericht, verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak en integriteit. Ambtenaren voeren beleid uit dat door het bestuur is vastgelegd.


Handhaving kan soms leiden tot agressie bij burgers. Het bestuur zorgt er te allen tijde voor dat zij achter de ambtenaren en hulpverleners staan en deze beschermt tegen agressie en geweld. De gemeente voert hierin een actief beleid.Graafse VVD

Aanpakken, dat doen wij!


Vindt u ook, dat:


1. We verantwoord en zorgvuldig met onze belastingcenten moeten omgaan, kortom een solide financieel beleid;


2. We een positieve levenshouding moeten nastreven, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan;


3. We realistische bouwplannen, die voor onze gemeente betaalbaar zijn, moeten ontwikkelen;


4. Duurzaamheid centraal moet staan de komende jaren bij alle thema’s en dat initiatieven die dit uitdragen en partijen verbinden, moeten worden gestimuleerd en ondersteund;


5. We moeten zorgen voor een goed en betaalbaar voorzieningenniveau;


6. We veilig in onze mooie gemeente moeten kunnen wonen en leven;


7. Onze ondernemers de ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen, hetgeen goed is voor onze lokale werkgelegenheid;


8. We geen plaats bieden in onze gemeente aan personen die zich niet aan de spelregels, normen en waarden houden;


9. We moeten voorkomen dat de leefbaarheid in onze kerkdorpen verloren gaat door de jongeren en de verenigingen ruimte te geven en daardoor de leefbaarheid te stimuleren.


Samen met jou, creëren we een beter Grave!


Stem voor jezelf, stem Graafse VVD!